Drama jest obecnie uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod edukacyjnych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.  Drama praktyczna stosowana w Teatrze Praktycznym wykorzystuje potencjał ćwiczeń i technik teatralno-aktorskich do realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i biznesowych.

Badanie – DICE dowodzą efektywności dramy

Wyniki międzynarodowych badań naukowych nad dramą, prowadzone w ramach projektu DICE (Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education) na grupie ponad 4500 osób z 12 krajów wskazują, że zajęcia dramowe przyczyniają się m.in. do łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwijania elastyczności, kreatywności, pewności siebie, przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Oprócz innych celów edukacyjnych, ten dwuletni projekt pełnił funkcję międzykulturowego badania wpływu teatru edukacyjnego i dramy na pięć z ośmiu kompetencji. Badanie zostało przeprowadzone przez dwunastu partnerów z Węgier, Czech, Niemiec, Norwegii, Palestyny, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Szwecji i Wielkiej Brytanii). Jednym z celów projektu było wykazanie, przy użyciu międzykulturowych badań ilościowych i jakościowych, że teatr edukacyjny i drama są potężnym narzędziem do poprawy kluczowych kompetencji.

Teatr edukacyjny i drama ma wpływ na pięć z ośmiu “Kluczowych Kompetencji Lizbońskich”

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
2. Umiejętność uczenia się
3. Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie
4. Przedsiębiorczość
5. Ekspresja kulturalna.

Przebadano łącznie 4475 uczniów z 12 różnych krajów, którzy uczestniczyli w 111 różnego rodzaju zajęciach teatru edukacyjnego i dramy. Dane zbierano od uczniów, ich nauczycieli, prowadzących zajęcia teatralno-dramowe, niezależnych obserwatorów, zewnętrznych asesorów oraz kluczowych ekspertów edukacyjnego teatru i dramy. Badanie było porównawcze – równolegle badano uczniów z tych samych szkół lub klas, którzy nie mieli styczności z zajęciami dramowymi.

Wyniki

w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie uczestniczyli w żadnych zajęciach teatru edukacyjnego i dramy, osoby z doświadczeniem dramy:

1. są wyżej oceniane przez nauczycieli pod każdym względem
2. są bardziej pewne swoich umiejętności czytania i rozumienia zadań,
3. mają większe poczucie pewności siebie w sytuacjach porozumiewania się z innymi,
4. częściej odczuwają, że są twórczy,
5. bardziej lubią chodzić do szkoły
6. bardziej lubią zajęcia szkolne,
7. są lepsze w rozwiązywaniu problemów,
8. lepiej radzą sobie ze stresem,
9. są znacznie bardziej tolerancyjne wobec mniejszości i obcokrajowców,
10. są bardziej aktywnymi obywatelami,
11. wykazują większe zainteresowanie głosowaniem na każdym szczeblu,
12. wykazują większe zainteresowanie uczestnictwem w sprawach publicznych,
13. są bardziej empatyczne: mają szacunek dla innych,
14. są bardziej skłonne zmienić swój punkt widzenia,
15. są bardziej innowacyjne i przedsiębiorcze,
16. są bardziej oddane kreowaniu swojej przyszłości i mają więcej planów,
17. są znacznie bardziej skłonne uczestniczyć w różnych rodzajach sztuki i kultury, nie tylko brać udział w przedstawieniach, ale także pisać, tworzyć muzykę, filmy, rękodzieła oraz uczestniczyć w różnego rodzaju działalności artystycznej i kulturalnej,
18. spędzają więcej czasu w szkole, więcej czytają, wykonują prace domowe, grają, rozmawiają i spędzają więcej czasu z członkami rodziny oraz opiekując się młodszymi braćmi i siostrami. Dla kontrastu, mniej czasu spędzają oglądając telewizję lub grając w gry komputerowe,
19. robią więcej dla swoich rodzin, chętniej podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin i spędzają więcej czasu w twórczy sposób – samodzielnie lub w grupie; częściej chodzą do teatru, na wystawy, do muzeum i do kina, częściej też uprawiają turystykę pieszą i rowerową,
20. częściej są centralnym osobowościami w klasie,
21. mają większe poczucie humoru,
22. czują się lepiej w domu.

Z pewnością szkoła to nie firma, a dzieci to nie pracownicy, niemniej powyższe wyniki, jednego z największych badań w ostatnich latach, mówią wiele na temat efektywności edukacji opartej o dramę.

Powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem

Szkolenia oparte o dramę angażując uczestników na poziomie myślenia, emocji i ciała, różnorodność form, ćwiczeń i improwizacji angażuje wszystkie style uczenia się.

 piramida daela1

 Piramida Dale’a potwierdza, efektywność interaktywnych metod edukacyjnych

W tekście wykorzystano min.informacje zawarte w:
Raport strategiczny projektu DICE – Drama Improves Lisbon Key Competences in Education© Konsorcjum DICE, 2010