Idea:

To nie konflikty są źródłem nieporozumień i walki pomiędzy ludźmi lecz sposoby ich rozwiązywania.

Cel:

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze rozwiązywania konfliktów, zachodzących pomiędzy uczniami, oraz wypracowanie sposobów reagowania, w trudnych sytuacjach wychowawczych, w bezpośrednich relacjach nauczyciel – uczeń, poprzez :

• stworzenie warunków do doświadczania sytuacji konfliktowych i ich rozwiązywania,

• doskonalenie wiedzy i umiejętności ich rozwiązywania przy użyciu technik komunikacyjnych i procedury mediacyjnej.

Program

 1. Wstęp do prowadzenia mediacji
 2. Konflikt jako zjawisko naturalne
 3. Nauczyciel w roli negocjatora lub mediatora – teoria i praktyka
 4. Teoretyczne podstawy zachowań w konflikcie
 5. Komunikacja „dorosłego”
 6. Mediacje – praktyka: sesje mediacyjne oparte o fikcyjne i rzeczywiste konflikty szkolne
 7. Superwizje

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie sztuki mediacji i doświadczenie siebie w roli mediatora z możliwością kontynuowania roli w warunkach rzeczywistych – szkolnych
 • Przemodelowanie podejścia do konfliktu z tradycyjnego na nowoczesne (oswajanie się z konfliktem)
 • Doskonalenie umiejętności twórczego i efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób uwzględniający potrzeby każdej ze stron WIN WIN (rozwój, współpraca i budowanie relacji – perspektywa długofalowa)
 • Poznanie podstawowych zasad i różnic w procedurach rozwiązywania konfliktów (tj negocjacje, mediacje, facylitacje, arbitraż)
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji – praktyczne wskazówki i ćwiczenia, które pozwolą bardziej skutecznie słuchać, przekazywać i odbierać informacje zwrotne oraz przekraczać bariery w porozumiewaniu się korzystając z technik takich jak parafraza, komunikat ja pytania otwarte i zamknięte.

Mediacja

Nieformalna rozmowa o rozwiązywaniu problemu, którą umożliwia osoba trzecia. Mediator (osoba bezstronna i neutralna) ułatwia przepływ komunikacji, przełamywanie impasów i pomaga w opracowaniu i osiągnięciu ugody lub tylko wzajemnym wysłuchaniu się stron (mediacja transformatywna)

Negocjacja

Bezpośrednia rozmowa, której celem jest zaspokojenie interesów każdej ze stron.

Drama w szkoleniu o rozwiązywaniu konfliktów

Wykorzystuje techniki teatralne do odtwarzania fikcyjnych sporów, które mają swoje źródło w rzeczywistych zdarzeniach. Uczestnicy, w bezpieczny sposób, bo pod osłoną roli, ćwiczą możliwe rozwiązania dla zaistniałych konfliktów, uczą się rozumieć innych, zdobywają wiedzę na temat siebie i swojej roli w konflikcie oraz procedur rozwiązywania konfliktów. Drama, dzięki działaniom podjętym w świecie fikcji, ułatwia zmianę w rzeczywistości.

Prowadząca: Ewa Brzozowicz